Wysokość pomieszczeń

Kwestie związane z budową pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi są prawnie usankcjonowane, przez co niemożliwe jest posadowienie obiektu budowlanego, który nie będzie spełniać określonych w przepisach norm. Ma to na celu zadbanie o bezpieczeństwo i komfort osób w nich przebywających. Jaką minimalną wysokość pomieszczeń wskazuje prawo? Jakie inne warunki trzeba spełnić podczas budowy?

Gdzie określono warunki techniczne pomieszczeń?

Wspomniano wcześniej, że pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą spełniać szereg wymagań określonych w prawie. Nadrzędnym, obowiązującym w tym zakresie aktem prawnym jest Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. Zostało ono wprowadzone na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., jakim jest Prawo budowlane. Zawarto w nim m.in. przepisy związane z: warunkami zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej, budynkami i pomieszczeniami, wyposażeniem technicznym obiektów budowlanych, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną, a także bezpieczeństwem konstrukcji, pożarowym i użytkownika. Są to nierzadko bardzo skomplikowane kwestie, jednak prawo budowlane łatwiej zrozumieć z poradami Superbudowlani.pl.

Jaka jest wymagana wysokość pomieszczeń?

Wymagana przez Rozporządzenie wysokość pomieszczeń, w których przebywać będą ludzie, uzależniona jest od jego typu. Prawo określając minimalną strzelistość w świetle, dzieli je zasadniczo na:

  • pokoje w budynkach mieszkalnych – minimalna wysokość to 2,5 m (dodatkowo przy stropach pochyłych wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokością pomieszczenia powinna być nie mniejsza niż 1,9 m),
  • pokoje na poddaszu – 2,2 m,
  • pomieszczenia do pracy dla maksimum 4 osób – 2,5 m,
  • pomieszczenia do pracy powyżej 4 osób – 3,0 m,
  • pomieszczenia do pracy zlokalizowane na antresoli – 2,2 m,
  • pomieszczenia do pracy, gdy występują warunki szkodliwe – 3,3 m,
  • pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi – 2,2 m (gdy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia) lub 2,5 m.

Warto także zaznaczyć, że pomieszczenia, których wysokość powinna być wyższa niż 3 m, mogą zostać obniżone do 2,5 m przy zamontowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bądź klimatyzacji. Zgodę na zmniejszenie wysokości obiektu budowlanego wyraża państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Pozostałe warunki techniczne dotyczące pomieszczeń określane przez prawo

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jest dokumentem, które określa wiele innych aspektów, które musi spełniać pomieszczenie, w którym przebywać będą ludzie. Jedną z bardzo ważnych kwestii jest to, że poziom posadzki powinien być powyżej lub na równi poziomu terenu przy budynku. W przepisach określono także, że pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewniony dostęp do światła słonecznego, dopuszcza się jednak 2 wyjątki od tej zasady. Opisano także, że drzwi wejściowe do budynków oraz mieszkań powinny być szerokie na co najmniej 0,9 m i wysokie na 2 m. W kwestii garaży ich wysokość minimalna to 2,2 m, a bramy wjazdowe powinny mieć wymiary co najmniej 2,3 m x 2 m (szerokość x wysokość).

Odrębne rozdziały Rozporządzenia stanowią bardzo ważne przepisy związane z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi w budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej, a także dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych i pomieszczeń technicznych, gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.