Pozwolenia wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna, która upoważnia do szczególnego korzystania z wód, a także wykonywania urządzeń wodnych. Co ważne, według nowego Prawa wodnego pozwolenie należy uzyskać jeszcze przed realizacją pewnych planów budowlanych. Bez takiej zgody nie jest możliwe między innymi: wykonanie przydomowej elektrowni wodnej, a wszelkie prace bez owego pozwolenia mogą skutkować przykrymi konsekwencjami prawnymi.

Pozwolenie wodnoprawne kiedy jest potrzebne?

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest obowiązkowe? Istnieje wiele przypadków, dla których tego rodzaju pozwolenie jest niezbędne, są to między innymi:

  • Usługi wodne- jeśli planuje się wykonywać pobór wód podziemnych czy powierzchniowych, wprowadzać ścieki do urządzeń wodnych czy wód, budować urządzenia które mają za zadanie magazynować albo retencjonować wody podziemne/powierzchniowe, odprowadzać wody roztopowe albo opadowe do systemów kanalizacji deszczowej/zbiorczej. Pozwolenie jest w tym wypadu wymagane, gdyż użytkowanie sporych ilości zasobów zbiorników powierzchniowych, może wpłynąć na trwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody.
  • Szczególne korzystanie z wód- czyli w sytuacji, kiedy chce się odwadniać grunty albo uprawy, korzystać z wód na potrzeby własnej działalności gospodarczej, nawadniać uprawy w ilości powyżej 5m3 na dobę, czy też odprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieki przemysłowe, czyli wpływające negatywnie na środowisko naturalne.
  • Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wódy wody podziemnej- zgoda jest niezbędna w sytuacji, kiedy na przykład wykonuje się drenaż odwadniający.
  • Rekultywację wód powierzchniowych albo podziemnych- kiedy ma być przeprowadzona inwestycja dążąca do przywrócenia wody do stanu pierwotnego.
  • Wykonanie urządzeń wodnych- pozwolenie jest potrzebne także, jeśli w planach znajduje się budowa: stawów rybnych, stawów do oczyszczania ścieków, budowli piętrzących, zbiorników, kanałów, rowów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych, których celem będzie odprowadzanie ścieków przemysłowych do wód albo pozostałych urządzeń wodnych (kąpieliska, pomosty, bulwary).
  • Regulacja wód, kształtowanie nowych koryt ścieków naturalnych czy zabudowa potoków górskich.
  • Zmiana ukształtowanie terenu na gruntach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wód, które oddziałują na ich warunki przepływu. 

Pozwolenie wodnoprawne kto wydaje?

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne? W artykule 140 Prawa wodnego może zapoznać się z pewnymi zakazami oraz ograniczeniami, jakie obowiązują na obszarach ochronnych. Znajdują się tam zapisy dotyczące zakresu robót oraz czynności, jakie mogą być niedozwolone czy też znacznie ograniczone, przez ryzyko trwałego zanieczyszczenia środowiska, gruntu lub wody. Decyzja wodnoprawna jest uzależniona od kompetencji marszałka województwa czy też dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Jeśli chodzi o zakres prac dotyczący zagospodarowania ścieków, pomijając przypadki opisane w art.140 PW, organem właściwym do wydania pozwolenie wodnoprawnego jest starosta. Na to, kto właściwie wyda pozwolenie wodnoprawne, wpływa głównie lokalizacja planowanego obiektu.

Pozwolenie wodnoprawne jaka jest cena?

Cały proces udzielania zgód wodnoprawnych wiąże się oczywiście z pewnymi kosztami. Pozwolenie wodnoprawne cena obejmuje opłaty i wydatek na operat wodnoprawny, który jest za każdym razem podstawą do wydania owej zgody. Opłata za pozwolenie wodnoprawne określona jest w ustawie. Art.398 ust.3 precyzuje cenę pozwolenia, zawarta jest w nim informacja, że za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, należy zapłacić 221,34 zł. W przypadku kiedy decyzja obejmuje 2 pozwolenie czy więcej, które nie są tożsame rodzajowo, wówczas opłatę tą należy pomnożyć przez liczbę pozwoleń. Artykuł mówi jeszcze o tym, że maksymalna wysokość opłaty nie może być wyższa niż 4426,80 zł. W sytuacji, kiedy wysokość opłaty nie jest w stanie w całości pokryć poniesionych kosztów, związanych z prowadzonym postępowaniem, wtedy trzeba liczyć się z dodatkowymi wydatkami. Wraz z wydaniem decyzji ustala się wówczas wysokość kosztów postępowania, a dana osoba jest zobowiązania do ich poniesienia, przestrzegając przy tym sposobu opłaty i terminów. Opłatę trzeba uiścić na rachunek bankowy Wód Polskich, natomiast poświadczenie wniesienia opłaty, należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W sytuacji, kiedy nie dojdzie do wszczęcia postępowania, to opłata będzie oczywiście zwrócona inwestorowi na jego wniosek. Co ważne, opłata za legalizację urządzenia wodnego wykonanego bez owej zgody wynosi 4426,80 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *